List of active policies

Name Type User consent
Regulamin Uczelnianej Platformy e-Learningowej - Moodle Site policy Authenticated users
Polityka prywatności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Privacy policy All users
Klauzula informacyjna RODO Other policy Authenticated users

Summary

Korzystając z Platformy akceptujesz zasady regulaminu, potwierdzasz zapoznanie się z instrukcją zamieszczoną w niniejszym dokumencie.

Uczelnianej Platformy e-Learningowej działa w oparciu o środowisko nauczania zdalnego Moodle, znajduje się pod adresem https://moodle.ue.katowice.pl i przeznaczona jest do nauczania online oraz przeprowadzania egzaminów oraz zaliczeń w formie zdalnej w ramach procesów dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Full policy

§ 1 Terminy i definicje użyte w Regulaminie

Ilekroć w regulaminie wymienione w § 1 pojęcia zostały napisane z dużej litery, pojęciom tym nadaje się poniższe znaczenie:

Uczelnia - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Regulamin - zbiór zasad korzystania z Usługi.

Platforma, Uczelniana Platforma e-Learningowa, Moodle, Usługa - w odniesieniu do: serwis internetowy; usługa prowadzona i udostępniona przez Uczelnię pod adresem https://moodle.ue.katowice.pl dla Użytkowników. Jednostką odpowiedzialną za funkcjonowanie usługi jest CI.

Centrum, Centrum Informatyczne, CI, Administrator - Centrum Informatyczne, administrator Serwera.

Użytkownik - pracownik Uczelni, jednostka administracyjna Uczelni, organizacja studencka, koło naukowe, organizacje działające przy Uczelni, student.

Uwierzytelnianie, Dostęp, Logowanie – działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu (np. urządzenia lub użytkownika).

Konto uczelniane (domena *.uekat.pl) -  w domenach: ue.katowice.pl lub *.uekat.pl (są to: pracownicy, wykładowcy, studenci Uczelni).

Serwer - komputer pełniący rolę serwera podłączonego do sieci Internet umożliwiający osadzenie i udostępnianie Usługi tak, aby była możliwa do oglądania przez wszystkich bądź wybranych użytkowników sieci.

Kopia zapasowa, Archiwizacja - dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia.

Poufność danych - właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom.

Hasło - to ciąg znaków, używany zazwyczaj podczas logowania do różnego rodzaju zasobów, m.in. systemów operacyjnych, baz danych, portali, poczty e-mail itp.

Prowadzący - Osoba upoważniona do przeprowadzenia Zajęć oraz Egzaminu / Testu na Platformie.

Egzamin - Miejsce na Platformie umożliwiające Użytkownikowi przystąpienie do Testu.

Test - Sprawdzenie wiedzy Użytkownika w formie zestawu pytań, odbywający się w danym dniu i w określonym przedziale czasowym za pomocą przeglądarki SEB.

Zajęcia, Kurs - miejsce na Platformie wraz z dostępem do materiałów dydaktycznych umożliwiające realizację procesu nauczania.

SEB, Safe Exam Browser - to Środowisko przeglądarki internetowej do bezpiecznego przeprowadzania Egzaminów Online. Oprogramowanie zmienia tymczasowo dowolny komputer w bezpieczną stację roboczą. Kontroluje dostęp do zasobów, takich jak funkcje systemowe, inne strony internetowe i aplikacje, i zapobiega wykorzystywaniu nieautoryzowanych zasobów podczas egzaminu.

Netykieta - zbiór zasad dotyczących dobrego zachowania w Internecie.

§ 2 Użytkownicy i dostęp do platformy 

 1. Użytkownikiem Platformy jest osoba, która otrzymała Dostęp do platformy. 

 2. Prawo Dostępu do Platformy przysługuje wszystkim pracownikom i studentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach posiadającym aktywne Konta Uczelniane.

 3. Użytkownik powinien chronić poufność swojego Hasła dostępu do Uczelnianej Platformy e-Learningowej,

 4. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia cudzych praw oraz wyrządzenia komukolwiek szkody w związku z własnym bezprawnym działaniem lub działaniem osób trzecich, którym wbrew postanowieniom regulaminu udostępnił swoje Hasło.

§ 3 Logowanie do platformy 

 1. Uwierzytelnianie i autoryzacja odbywają się przy użyciu Kont uczelnianych – pracowników, studentów oraz słuchaczy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 2. Kontakt z Użytkownikami Platformy odbywa się za pomocą wiadomości wewnętrznych oraz adresów mailowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

§ 4 Ograniczenia dostępu 

 1. W uzasadnionych przypadkach dostęp do Platformy może być cofnięty lub wstrzymany, w szczególności gdy: 

  1. stwierdzono podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych w profilu użytkownika,

  2. naruszono zasady korzystania z Platformy zdefiniowane w Regulaminie lub ogólnie przyjęte zasady etycznego zachowania w Internecie (Netykieta), 

  3. naruszono prawo, umieszczono treści niezgodne z prawem, nawoływano do przemocy lub zamieszczano treści faszystowskie itp..

  4. na Platformie przeprowadzane są czynności administracyjne lub serwisowe.

§ 5 Obowiązki użytkowników 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa cyfrowego. 

 2. W przypadku zauważenia niewłaściwego działania Platformy, użytkownik niezwłocznie powinien powiadomić o tym fakcie Administratora Platformy.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania ograniczeń wynikających z praw autorskich nałożonych na udostępnianie treści i materiały dydaktyczne, w szczególności dotyczących powielania, udostępniania i rozpowszechniania ich poza platformą bez zgody ich autora. 

 4. Użytkownik bierze odpowiedzialność za treść i formę materiałów zamieszczanych na Platformie. 

 5. Użytkownik zobowiązany jest do właściwego opisywania źródeł pochodzenia oraz zasad dalszego wykorzystywania zamieszczanych materiałów. 

 6. Użytkownik, zamieszczając na Platformie materiały, dane i wypowiedzi, wyraża zgodę na dostęp do nich i korzystanie z nich przez innych użytkowników platformy. 

§ 6 Czynności zabronione

 1. Zabronione jest korzystanie z Kont Uczelnianych innych Użytkowników, a także udostępnianie własnego Konta uczelnianego innym Użytkownikom lub osobom postronnym. 

 2. Zabrania się Użytkownikom działań mogących skutkować: 

  1. zagrożeniem bezpieczeństwa pracy systemów informatycznych lub danych w nich przechowywanych,

  2. utrudnieniami w korzystaniu z Platformy przez innych Użytkowników, 

  3. naruszeniem prywatności innych Użytkowników, w szczególności polegających na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu poza platformą informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej, pisemnej zgody. 

 3. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez Użytkowników mogą być modyfikowane bądź usuwane przez Prowadzącego lub Administratora, w przypadku gdy zostaną one uznane za niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 4. W materiałach oraz wypowiedziach nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych ani obscenicznych.

 5. Wnioskować o egzamin na Platformie może tylko osoba pełniąca funkcję nauczyciela i prowadzi zajęcia w ramach procesu dydaktycznego. Naruszenie tej zasady, poprzez składanie wniosków przez osoby nieuprawnione np. studentów lub słuchaczy, będzie kierowane do Prorektora właściwego ds. edukacji.  

§ 7 Administrator

 1. Administratorem platformy jest Centrum Informatyczne.

 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres upl@ue.katowice.pl,

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za złamanie prawa bądź szkodę powstałą w wyniku aktywności Użytkowników, w szczególności za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 4. Administrator:

  1. stanowi wsparcie dla osób korzystających z Platformy w zakresie wybranych zagadnień związanych z technicznymi aspektami jej funkcjonowania,

  2. zarządza uprawnieniami Użytkowników na Platformie, w szczególności nadaje uprawnienia prowadzącego Egzamin na podstawie zgłoszeń,,

  3. jest odpowiedzialny za sprawne działanie systemu i dostosowywanie technologicznych możliwości wykorzystania Platformy do potrzeb jej Użytkowników,

  4. opracowuje strukturę Platformy związaną z jej optymalnym technicznym funkcjonowaniem,

  5. posiada pełne uprawnienia do zmiany i modyfikacji systemu,

  6. posiada pełne uprawnienia zakładania Egzaminów oraz Testów,

  7. testuje i instaluje aplikacje potrzebne do prowadzenia Egzaminów oraz Testów i tworzenia materiałów multimedialnych i interaktywnych na Platformie oraz dostosowuje wygląd graficzny i rozkład treści informacyjnych dla Użytkowników na platformie,

  8. prowadzi archiwizację Egzaminów oraz Testów na platformie.

 5. Uczelnia oraz Administrator zobowiązuje się dokładać wszelkich starań dla stałego, ciągłego i bezawaryjnego udostępniania platformy, jednak zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności do platformy spowodowanego koniecznością naprawy uszkodzeń technicznych. Jednocześnie Uczelnia oraz Administrator zobowiązuje się, by przerwa trwała jak najkrócej, a w przypadku przekroczenia 2h do przedłużenia szkolenia/kursu o czas niedostępności do platformy.

 6. Użytkownikowi nie przysługuje wobec Uczelni prawo żądania odszkodowania lub innej rekompensaty za przerwy w działaniu Platformy.

 7. Administrator będzie tworzyć dobowe kopie bezpieczeństwa, a w przypadku utraty danych odtworzy je z ostatniej kopii.

 8. Uczelnia oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy nie wynikające z ich winy, w szczególności za utrudnienia zewnętrzne takie jak przerwy w działaniu sieci szkieletowej czy węzłów dostępowych.

 9. Administrator gromadzi zapisy związane z dostępem do Platformy i aktywności użytkownika, a w szczególności daty i godziny połączeń oraz numery IP z jakich były dokonywane połączenia.

§ 8 Prawa autorskie i prawa pokrewne

 1. Użytkownik Platformy ponosi pełną odpowiedzialność za treści przez niego umieszczone, a w szczególności ponosi odpowiedzialność wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Użytkownikowi na Platformie wolno umieszczać wyłącznie utwory lub ich fragmenty, co do których przysługują mu stosowne uprawnienia (autorskie prawa majątkowe bądź licencja na danym polu eksploatacji), a w szczególności, co do których:

  1. przysługują zarówno osobiste, jak i majątkowe prawa autorskie (zamieszczanie przez twórców),

  2. autorskie prawa majątkowe bądź licencję na korzystanie z nich posiada UE Katowice, przy czym uprawnieniem objęte jest co najmniej zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przedmiotowych utworów w sieci Internet,

  3. przysługują autorskie prawa majątkowe lub licencja na korzystanie z nich na podstawie umów przeniesienia praw lub udzielenia licencji zawartych z osobami trzecimi, obejmujących co najmniej zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przedmiotowych utworów w sieci Internet,

  4. autorskie prawa majątkowe wygasły.

 3. Użytkownikowi wolno zamieszczać materiały, które nie podlegają ochronie autorsko-prawnej pod warunkiem poszanowania innych praw majątkowych do tych materiałów. 

 4. Powzięcie przez Administratora wiarygodnej informacji o naruszeniu praw autorskich lub pokrewnych skutkuje zablokowaniem konta oraz powiadomieniem władz jednostki organizacyjnej uczelni, w której dana osoba jest zatrudniona lub studiuje. 

 5. Użytkownicy mogą korzystać z materiałów zamieszczonych na Platformie wyłącznie na własny użytek osobisty do celów szkoleniowym z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016,poz. 666, ze zm.). 

 6. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie treści zamieszczanych na platformie jest zabronione i wymaga respektowania praw własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem działania. 

 7. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na upowszechnianie, wprowadzanie zmian czy też przesyłanie, powielanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie tekstów, grafiki, animacji, dźwięków i innych materiałów dostępnych za pośrednictwem platformy.

§ 9 Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach. Polityka prywatności dostępna jest na stronie www Uniwersytetu pod adresem https://www.ue.katowice.pl/polityka-prywatnosci.html.

§ 10 Przepisy końcowe

 1. Wszyscy Użytkownicy korzystający z usług i informacji dostępnych na Platformie zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

 2. Nieprzestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z utratą prawa do korzystania z Platformy.

 3. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronie głównej Platformy.
Summary

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach, zwany dalej: Administratorem.

Full policy

1. Dane dostępowe i hosting

Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony internetowej.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i ulepszenia naszej oferty.

Powyższe służy – w ramach oceny interesów – zabezpieczeniu naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego: RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz.1, z późn. sprost.).

Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu i rejestracji na organizowane wydarzenia

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e – maila). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane osobowe są nam niezbędne do rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami lub rejestracji na organizowane przez Uniwersytet wydarzenia.

To, jakie dane osobowe są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane osobowe. Z przekazanych przez Państwa danych osobowych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na

Państwa zapytania. Państwa dane osobowe, o ile pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, mogą zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie: „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

3. Pliki cookies i analityka internetowa

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach internetowych tzw. pliki cookies. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, polegającej na optymalnej prezentacji naszej oferty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. sesyjne pliki cookies).

Inne pliki cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej przy kolejnym wejściu na stronę internetową (tzw. trwałe pliki cookies).

Czas przechowywania jest podany w ustawieniach plików cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę internetową można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu plików cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki internetowe zarządzają ustawieniami plików cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień plików cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami internetowymi:

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez pliki cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej.

Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, polegającej na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane osobowe na zlecenie Google.

Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU – US – Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować pliki cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto, mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania plików cookies i odpowiednich ustawień na stronie internetowej Digital Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, aby otrzymywać informację o stosowaniu plików cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, polegającej na optymalnej prezentacji naszej oferty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej 4 anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU – US – Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych osobowych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych osobowych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki internetowej znajdującą się pod linkiem:

tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych osobowych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt – out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

4. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich: sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody osoby, która taką zgodę wyraziła.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, a także realizacji pozostałych Państwa praw, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych pod adresem e – mail: iod@ue.katowice.pl 

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.Summary

Klauzula informacyjna RODO.

Full policy

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO administratora można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.